Skip to main content
Laatst gewijzigd: 24 mei 2021

Algemene Voorwaarden
Birkman(.nl)
Birkman Nederland

1. Algemene bepalingen

1.01 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Birkman Nederland.

1.02 Birkman Nederland: Birkman (birkman.nl), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 67990320, gevestigd aan de Torenallee 20 (kamer 5.003), 5617 BC Eindhoven met btw identificatienummer NL. Bereikbaar via marcel@birkman.nl.

1.03 Birkman International: Birkman Inc., het wereldwijde hoofdkantoor van Birkman,  gevestigd in de Verenigde Staten: 9090 Katy Fwy Building 450, Houston, TX 77024.

1.04 De Birkman Methode©: de methodiek zoals deze ontwikkeld is door Roger W. Birkman – en doorontwikkeld is door Sharon Birkman en Birkman International.

1.05 Opdrachtgever: een georganiseerde entiteit van twee of meer personen die een Overeenkomst (wil) sluit(en) met Birkman Nederland.

1.06 Klant: een individuele entiteit die iets op persoonlijke titel een Overeenkomst (wil) sluit(en) met Birkman Nederland – of die op directe wijze iets afneemt van Birkman Nederland tegen kostprijs -, danwel offline, danwel online.

1.07 Certificering: een certificeringsopleiding voor Birkman Professionals in spé, die voldoet aan alle eisen die door de Birkman Methode© en Birkman International zijn gesteld.

1.08 Birkman Professional: een door Birkman Nederland en Birkman International gecertificeerde Birkman Professional (zie ook begripsbepaling 1.06).

1.09 Offerte: ieder aanbod van Birkman Nederland tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever en/of Klant.

1.10 Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Birkman Nederland en Opdrachtgever(s) en/of Klant(en).

1.11 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand.

1.12 Partijen: Birkman Nederland en Opdrachtgever tezamen, of Birkman Nederland en Klant tezamen.

1.13 Incompany: coaching of training op maat die Birkman Nederland exclusief creëert en/of organiseert voor één of meer Opdrachtgevers.

1.14 Opleiding: training, Incompany traject of coaching, dan wel enige andere vorm van opleiding van Birkman Nederland. Een opleiding kan bestaan uit meerdere opleidingsmodules (in het geval van Training(en) of een Intercompany traject) of meerdere coachingsgesprekken (in het geval van Coaching).

1.15 Training: een opleiding waaraan on- en/of offline deel kan worden genomen door middel van open inschrijving, al dan niet tegen kostprijs.

1.16 Coaching: coaching als gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach (Birkman Nederland of een ‘derde’ Birkman Professional) op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door: bewustwording en persoonlijke groei – en waarbij de coach verantwoordelijk is om dit zojuist beschreven proces te faciliteren, maar de gecoachte ten alle tijden zélf verantwoordelijk is – en blijft – voor waardecreatie.

1.17 Evenement: een gebeurtenis en samenkomst van twee of meer personen – fysiek of online – georganiseerd door Birkman Nederland in het kader van een Opleiding, Training of Coaching.

1.18 Schriftelijk: per brief of per e-mail.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen en Overeenkomsten tussen Birkman Nederland en Opdrachtgever/Klant, tenzij Schriftelijk afwijkende en/of aanvullende voorwaarden zijn overeengekomen.

2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van Opdrachtgever/Klant binden niet, tenzij dit Schriftelijk is overeengekomen.

2.3 Op iedere tot stand gekomen Overeenkomst is de, op dat moment, meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.4 Mochten één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig zijn en/of worden vernietigd, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast.

3. Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en Offertes van Birkman Nederland zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk Schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Overeenkomsten komen tot stand doordat Birkman Nederland de door de Opdrachtgever/Klant ingevulde aanmelding / inschrijving of Offerte aanvaardt door middel van een (elektronische) bevestiging.

4. Prijzen

4.1 Opdrachtgever/Klant is aan Birkman Nederland de prijs verschuldigd die op het moment van het aangaan van de Overeenkomst geldt. De verschuldigde prijs blijft bij het slechts gedeeltelijk volgen van een Opleiding, Training, Coaching of Evenement, tenzij Birkman Nederland er zelf Schriftelijk voor kiest coulance te bieden aan de Opdrachtgever/Klant.

4.2 Als uitzondering op Artikel 4, lid 1, wordt gezien het onverhoopt moeten annuleren of wijzigen van de Opleiding, Training, Coaching of Evenement door Birkman Nederland, door externe omstandigheden die buiten de macht van Birkman Nederland vallen. In dat geval zal Birkman Nederland er alles aan doen om de Opleiding, Training, Coaching of het Evenement alsnog mogelijk te maken c.q. af te ronden OF een restitutie bepalen wanneer er door Opdrachtgever/Klant een kostprijs is betaald.

4.3 Alle door Birkman Nederland genoemde prijzen voor Opleiding(en), Training(en), Coaching of Evenement(en) zijn exclusief btw, tenzij dit nadrukkelijk anders vermeld is.

4.4 Als uitzondering op artikel 4, lid 3, geldt de webshop op Birkman.nl zichtbaar voor Klanten. Hier zijn alle prijzen inclusief btw weergegeven.

4.5 Birkman Nederland behoudt ten alle tijden het recht voor haar prijzen te wijzigen.

5. Facturering en betaling

5.1 Birkman Nederland factureert aan Opdrachtgever/Klant na totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij Schriftelijk anders is bepaald.

5.2 Birkman Nederland factureert aan Birkman Professional na het Schriftelijk of mondeling aanvragen van (een) Birkman Signature (Basic) Rapport(en) of Birkman Mindset Rapport(en).

5.2 Betaling door Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional dient te geschieden binnen de betalingstermijn, zoals vermeld is in de factuur.

5.3 Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional ook zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente is de Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional in dat geval ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van Birkman Nederland om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.

5.4 In het geval van niet of niet tijdige betaling is Birkman Nederland gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional te verhalen.

6. Medewerking van de opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional draagt zorg voor een correcte, complete en tijdige verstrekking van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst door Birkman Nederland benodigde gegevens en informatie. Indien de benodigde gegevens of informatie ontbreken heeft Birkman Nederland het recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Birkman Nederland is bovendien gerechtigd om kosten voor extra werkzaamheden dan wel reeds gemaakte of hierdoor ontstane kosten, als gevolg van de niet tijdige, niet juiste dan wel niet volledige gegevens of informatie, te factureren aan Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional.

6.2 Als Birkman Nederland de opdracht uitvoert op een door de opdrachtgever aangewezen locatie, zal de Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional voor eigen rekening zorg dragen voor een daartoe geschikte plaats, ruimte welke is voorzien van alle benodigde voorzieningen.

6.3 Birkman Nederland is gerechtigd om deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een Opleiding, Training, Coaching of Evenement verstoren, uit te sluiten van verdere deelneming daaraan, zonder schadeplichtig te zijn.

7. Annulering door Birkman Nederland

7.1 Birkman Nederland kan een Opleiding, Training, Coaching of Evenement annuleren tot uiterlijk twee dagen voor aanvang, tenzij schriftelijk anders is bepaald, bij onvoldoende deelnemers, bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend het uitvallen van één of meerdere docenten/trainers of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde locatie.

7.2 Indien artikel 7, lid 1 voorkomt en er door de Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional kostprijs is betaald om deel te mogen en kunnen nemen, zal Birkman Nederland alles binnen haar redelijke macht doen om een passende oplossing te vinden danwel restitutie te vergoeden.

8. Annulering door Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional

8.1 In het geval dat een Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional een wettelijke consument betreft én de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, heeft de Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional wettelijk het recht om gedurende 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Wanneer de Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional hiervan gebruik wilt maken, dient dit binnen de geldende termijn per e-mail kenbaar te worden gemaakt via liesbeth@birkman.nl. De Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional heeft dan recht op restitutie van reeds verrichte betalingen op de betreffende factuur.

8.2 Er bestaat geen recht op ontbinding als bedoeld in artikel 8, lid 1 als de Opleiding, Training, Coaching of het Evenement is aangevangen vóórdat de termijn van 14 dagen is verstreken.

8.3 In geval van annulering door Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional van de Opleiding, Training, Coaching of het Evenement is aan Birkman Nederland een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

  • Annulering minder dan zes weken voor de aanvang van de Opleiding, Training, Coaching of het Evenement is een bedrag van € 150,00 aan administratie- en annuleringskosten verschuldigd door opdrachtgever, dan wel bij een lezing, kennisbijeenkomst geldt indien de prijs van het betreffende opleidingsproduct gelijk of lager is de geldende prijs. De administratie- en annuleringskosten worden door opdrachtnemer gefactureerd aan opdrachtgever en indien van toepassing verrekend met eventueel door opdrachtnemer te restitueren bedragen.
  • Annulering minder dan vier weken voor de aanvang van de Opleiding, Training, Coaching of het Evenement is 50% van het honorarium en de volledige hotel- en/of conferentieoordkosten verschuldigd.
  • Annulering minder dan twee weken voor de aanvang van de Opleiding, Training, Coaching of het Evenement is 100% van het honorarium en de volledige hotel- en/of conferentieoordkosten verschuldigd.

8.4 In geval van annulering door Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional van een Incompany (“maatwerktraject”) is aan Birkman Nederland een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

  • Annulering minder dan acht weken voor de aanvang van het traject zijn de door Birkman Nederland gemaakte en nader te specificeren kosten verschuldigd. De kosten worden door Birkman Nederland gefactureerd aan Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional en indien van toepassing verrekend met eventueel door opdrachtnemer te restitueren bedragen.
  • Annulering minder dan zes weken voor de aanvang van het traject is 50% van het honorarium en de volledige hotel- en/of conferentieoordkosten verschuldigd.
  • Annulering minder dan vier weken voor de aanvang van het traject is 100% van het honorarium en de volledige hotel- en/of conferentieoordkosten verschuldigd.

8.5 Annulering van een deel van het traject, betreffende een blok met aaneengesloten dagen is mogelijk, waarbij geldt dat de annuleringsvoorwaarden onder artikel 8.4 van toepassing zijn met de daarin genoemde termijnen en verschuldigde vergoedingen.

8.6 De genoemde kosten en vergoedingen in dit artikel betreffen bedragen exclusief btw.

9. Wijziging van (opdracht)Overeenkomst Incompany (“maatwerktraject”)

9.1 Birkman Nederland houdt zich het recht voor om de tijdsplanning van het Incompany (“maatwerktraject”) te herzien in het geval dat Partijen de Overeenkomst tussentijds wijzigen.

9.2 Als de tussentijdse wijziging van de Overeenkomst op initiatief dan wel door toedoen van de Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional tot stand komt zal Birkman Nederland de noodzakelijke aanpassingen doen ten behoeve van de kwaliteit van het traject. In het geval dat de aanpassingen leiden tot meerwerk, dan wel meer kosten, worden deze aan de Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional gefactureerd en is artikel 5 onverminderd van toepassing.

10. opschorten en ontbinden Overeenkomst

10.1 Partijen zijn gerechtigd om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst. Ontbinding ontslaat de Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional niet van enige betalingsverplichting van reeds door Birkman Nederland nagekomen verplichtingen, dan wel reeds gemaakte, nog te maken kosten door Birkman Nederland.

10.2 Birkman Nederland is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat Birkman Nederland hierdoor schadeplichtig wordt jegens de Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional, indien aan de Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional voorlopige of definitieve surséance van betaling is verleend door de rechtbank, het faillissement van de Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional is aangevraagd dan wel uitgesproken door de rechtbank, beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van de Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional of de onderneming van de Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional wordt geliquideerd, ontbonden c.q. beëindigd.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van Birkman Nederland is Birkman Nederland gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een Schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional, te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

11.2 Onder overmacht aan de zijde van Birkman Nederland wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Birkman Nederland, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers omdat deze niet is te wijten aan de schuld van Partijen, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Partijen komt of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Birkman Nederland.

11.3 Als omstandigheden waarin sprake is van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, overheidsmaatregelen, brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen, ziekte of overlijden van de beoogde opleider waardoor Birkman Nederland in redelijkheid niet in staat is nog tijdig voor adequate vervanging zorg te dragen, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Birkman Nederland ontstaan.

11.4 Indien de overmacht intreedt als de Overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij (Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional) gehouden zijn verplichtingen jegens Birkman Nederland tot aan dat moment na te komen.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merken rechten – ter zake van de door Birkman Nederland ontwikkelde producten komen uitsluitend toe aan Birkman Nederland of aan de licentiegevers van Birkman Nederland.

12.2 Het is Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional én deelnemer niet toegestaan enig in het kader van een ontwikkeld product ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van Birkman Nederland te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen. De Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional draagt het risico in geval van niet-naleving van deze voorwaarde door de deelnemer(s).

12.3 Het is Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional en deelnemer niet toegestaan om op basis van de door Birkman Nederland verzorgde Opleiding, Training, Coaching, Evenement, Incompany (“maatwerktraject”), ontwikkelde leerplannen en/of het hierbij gebruikte (les)materiaal zelf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Birkman Nederland. De Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional draagt het risico in geval van niet-naleving van deze voorwaarde door de deelnemer(s).

12.4 Birkman Nederland is gerechtigd de kennis en ervaring opgedaan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst aan te wenden voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en dienstverlening aan derden.

Artikel 13: Persoonsgegevens

13.1 Birkman Nederland gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional om hen te informeren over aangeboden Opleiding(en), Training(en), Coaching, Evenement(en) en/of Incompany (“maatwerktraject(en)”). Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional heeft het recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van deze informatie door een e-mail te sturen naar liesbeth@birkman.nl met de mededeling dat zij niet langer wenst informatie omtrent het aanbod van Birkman Nederland te ontvangen.

13.2 Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional komt ten aanzien van de door hen van Birkman Nederland ontvangen persoonsgegevens van derden, alle verplichtingen uit de privacywetgeving na.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Deelname aan de opleidingsproducten geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional en deelnemer. Bij uitvoering van de Overeenkomst is Birkman Nederland niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

14.2 Birkman Nederland betracht ten aanzien van al haar producten altijd de uiterste zorg. Zij kent een inspanningsverplichting ten aanzien van Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional, geen resultaatsverplichting. In het geval toch sprake is van foutieve, onvolledige informatie of andere gebreken, is Birkman Nederland slechts aansprakelijk voor de direct geleden schade. De hoogte van deze schade is maximaal de door Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional betaalde prijs en beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Bij een Overeenkomst met een looptijd langer dan 6 maanden, wordt de hoogte van de schade beperkt tot de door Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional betaalde prijs over de laatste zes maanden.

14.3 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld, is Birkman Nederland niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.

14.4 In het geval van een gebrek aan de zijde van Birkman Nederland heeft Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional niet het recht zijn of haar betalingsverplichting op te schorten en/of te verrekenen.

14.5 Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming dient Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional Birkman Nederland hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

14.6 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

14.7 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional met eventuele schade bekend is geworden.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op de Overeenkomst tussen Birkman Nederland en Opdrachtgever/Klant/Birkman Professional is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de dichtstbijzijnde rechtbank van de op dat moment zijnde vestigingsplaats van Birkman Nederland.